Dohoda o používaní stránok

Užívaním stránok sa rozumie vstup na stránky a ich nasledovné prezeranie.
Vstupom na stránku www.kakakovysvet.eu alebo www.kakaovysvet.sk a ich podstránky, sa stávate užívateľom (ďalej len "užívateľ")

a uzatvárate túto

Dohodu o používaní stránok (ďalej len "dohoda")

s prevádzkovateľom týchto stránok, fyzickou osobou:

Alexandra Fričová

so sídlom:
Za kláštorom 21
034 01 Ružomberok
Slovensko

IČO:50534670
DIČ:1033820260

Registrácia: OU-RK-OZP-2016/008405-2
Živnostenský register: 570-14623


(ďalej len "prevádzkovateľ")


Text dohody:

Obsahom stránok sú informácie určené pre širokú verejnosť, ak nie je uvedené inak. Informácie sú poskytované ako populárno - vedecké texty, zaujímavosti a fakty o potravinách a produktoch predávaných v elektronickom obchode na uvedenej stránke, a tiež skúsenosti našich klientov s ponúkanými produktmi.


Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie alebo interpretáciu tu prezentovaných informácií.


Stránka je databázou informácií podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a každá manipulácia s jej obsahom sa riadi týmto zákonom. Autorské práva k obsahu stránok vlastní prevádzkovateľ stránok.
Celý obsah a dizajn stránok je majetkom prevádzkovateľa. Informačný systém, na ktorom stránka funguje je voľne prístupný softvér Presta Shop TM.


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretej osobe v dôsledku používania uvedených stránok, či porušenia tejto dohody. Prípadnú škodu je užívateľ povinný uhradiť v plnom rozsahu akejkoľvek tretej strane, ktorá náhradu požaduje.

Žiadne informácie uvedené na týchto stránkach nie sú mienené ako náhrada zdravotnej starostlivosti a prezentované potraviny a výživové doplnky nie sú liekom na špecifické zdravotné problémy. Upozorňujeme, že tieto internetové stránky pôsobia iba ako nezáväzný informačný zdroj. V žiadnom prípade nenahrádzajú lekársku alebo inú odbornú starostlivosť!

Účel prezentácií je výlučne informačný a vzdelávací. Odporúčania ohľadom stravy, prírodných stravovacích doplnkov či životného štýlu sú populárno-vedeckého charakteru.

Užívateľ naloží s informáciami získanými zo stránky podľa vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť.

Informácie uvedené na stránkach sú určené výlučne pre užívateľov, ktorí sú svojprávni a sú schopní niesť za svoje konanie plnú zodpovednosť.

Užívateľom sa dôrazne odporúča vyhľadať v prípade potreby odbornú starostlivosť, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom omnoho účinnejšie diagnostikovať príčinu choroby a určiť liečebný postup.

Prevádzkovateľ týchto internetových stránok upozorňuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť zo škody na zdraví užívateľov či tretích osôb vyplývajúcich z použitia informácií uverejnených na týchto internetových stránkach a tiež nenesie zodpovednosť za praktické využitie odporúčaní ani za zhoršenie fyzickej kondície užívateľa.